A Helyi Választási Iroda szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja a 2018-2022. között megrendezendő általános választások lebonyolításához.

Letölthető:

FELHÍVÁS

 

Dombóvár Helyi Választási Irodája a 2018-2022. évi általános választások lefolytatásához (országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztása) szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, dombóvári lakóhellyel rendelkező választópolgárok jelentkezését várja.

 

A bizottsági tagok feladata különösen, hogy ellenőrizzék a szavazóhelyiséget, levezessék a szavazást, gondoskodjanak annak törvényes lebonyolításáról. Emellett döntenek a szavazás közben felmerült vitás kérdésekben, megszámlálják a szavazatokat, megállapítják a szavazókörben a szavazás eredményét.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. §-a szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a tagja.

 

A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt.

Nem lehet továbbá a választási bizottságok választott tagja, aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai, és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, továbbá állami vezető.

A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet.

A jelentkezési lap beszerezhető a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.) portáján vagy letölthető a www.dombovar.hu  oldalról.

A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2018. február 15-éig kell eljuttatni a Dombóvári Helyi Választási Irodának címezve (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a Városháza portáján lehet leadni.

 

Kérem, hogy jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a szavazatszámláló bizottsági feladatok a választás napján – mely minden esetben vasárnapra esik – folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek, reggel 5 órától este 22-24 óráig, esetenként tovább is.

 

A szavazatszámláló bizottság tagjait Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg.

A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok kötelesek a Helyi Választási Iroda által szervezett, előzetesen meghirdetett időpontokban eskütételen és felkészítő oktatáson kell részt venni.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a szavazást követő napon mentesülhetnek a munkavégzési kötelezettség alól.

 

Dombóvár, 2018. február 1.  

 

 

dr. Szabó Péter

jegyző HVI vezető


2018 FEB 01 15:27:09/