A Dombóvári Szivárvány Óvodába (valamennyi tagóvodáját érintően) a gyermekeket a 2018/2019. nevelési évre


2018. május 7-8. (hétfő-kedd) napokon 8,00-17,00 óra közötti időpontban


lehet beíratni (az óvodai általános jelentkezés időpontja).

 

A beiratkozás helyszíne valamennyi tagóvoda tekintetében a Dombóvári Szivárvány Óvoda székhelye: Dombóvár, Zrínyi utca 10.

A jelentkezéshez a szülő(k)/törvényes képviselő(k) személyes megjelenése szükséges.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),

- a szülő személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát,

- a nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedély másolatát. 

Az óvodai beiratkozáskor ajánlott bemutatni az alábbi iratokat is:

- a gyermek TAJ kártyáját,

- a gyermek kötelező védőoltásait tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,

- a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakértői véleményét (a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet)

- az étkezési térítési díj csökkentésére, mentességére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,

- amennyiben a gyermek hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata). 

2018. szeptember 1-jétől a 2018/2019. nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki

- a 3. életévét betöltötte,

- a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a Dombóváron lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2018. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő az óvodai nevelésben részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által meghatározott időpontban. A 2018/2019-as nevelési évre a 2012.09.01 – 2015.08.31. között születettek gyermeknek kötelező a beíratása, ennek elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Óvodai felvételre vonatkozó döntés és jogorvoslat:

A gyermek felvételéről az óvoda vezetője dönt, a felvételi kérelemről hozott döntését írásban közli a szülőkkel legkésőbb 2018. június 1. napjáig. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. 

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda vezetője bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az óvodának a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. 

Egyéb információ:

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a Dombóvári Szivárvány Óvodába (Dombóvár, Zrínyi u. 10.) és tagóvodáiba, a Margaréta Református Óvodába (Dombóvár, Bezerédj u. 2/a.) és a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodába lehet beíratni. A nemzetiséghez tartozó gyermekek részére a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájában (Dombóvár III. u. 34.), a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodában (Dombóvár, Petőfi u. 27.) és a Margaréta Református Óvodában (Dombóvár, Bezerédj u. 2/a.) van lehetőség német nemzetiségi óvodai nevelésre.

2018 ÁPR 25 11:32:42/