A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet titkársági ügyintéző munkakör betöltésére.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

titkársági ügyintéző

munkatársat keres határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 

                     

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

Feladatok:

 • Az önkormányzat intézményeivel kapcsolatos nem költségvetési jellegű fenntartói és igazgatási ügyek intézése, a fenntartói döntések előkészítése és végrehajtása (pl.: működési engedélyek módosításának, intézményvezetői kinevezéssel kapcsolatos eljárások intézése, stb.).
 • Intézményfenntartó társulások üléseinek előkészítése, szervezése, az üléséken való részvétel.
 • A védőnői szolgálattal kapcsolatos fenntartói feladatok ellátása.
 • A jegyző tanügyigazgatással kapcsolatos törvényességi feladatainak ellátása. 
 • A dombóvári nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeinek működéséhez és a nemzetiségi önkormányzati képviselőkhöz kapcsolódó igazgatási feladatok ellátása, a képviselő-testületi ülések előkészítése, szervezése, részvétel az üléseken és a döntések végrehajtásában.
 • A közszolgálatban nem álló személyek tekintetében a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Statisztikai jelentések, adatszolgáltatások végzése.

 

Szükséges iskolai végzettség: (a29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 27. titkársági feladatkör ellátásához szükséges szakképesítés):


I. besorolási osztályban:

 • felsőoktatásban szerezett szakképzettség (elsősorban közszolgálati, jogi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógus szakképzettség)

II.besorolási osztályban:

 • középiskolai végzettség.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata. 
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával. 
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll. 
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy:

 • nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, 
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és 
 • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 9.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Farkas-Szabó András, irodavezető nyújt, a 74/564-514-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „titkársági ügyintéző ”.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról az irodavezető javaslatának figyelembe vételével a munkáltató dönt.

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén hat hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.dombovar.hu


Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Dombóvár, 2018. február 22.

 

 

dr. Szabó Péter

jegyző


2018 MÁR 02 10:35:16/