Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

 

Dombóvár Város Önkormányzata
Ösztöndíj-pályázatot hirdet

 

az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 „Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári
járásban” című pályázat keretében

 

a 2017/2018-as tanév 2. félévétől a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók számára tanulmányi ösztöndíj
támogatásra

 

A pályázat célja

Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok tanulmányainak, valamint az oktatásban való részvételének támogatása.

 

A pályázók köre

Az ösztöndíj-programban azon szociálisan hátrányos helyzetű tanuló vehet részt, aki a települési önkormányzat, azaz a dombóvári önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezik és az alábbi feltételeknek eleget tesz:

 • alapfokú oktatási rendszerben, az alábbi intézmények valamelyikének tanulója:

  - Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

  - Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium

  - Dombóvári József Attila Általános Iskola

 •  tanulmányait nappali tagozaton folytatja,

 • az elbírálást megelőző féléves tanulmányi eredménye meghaladja a 3,00-as átlagot, valamint az átlageredmény alapjául szolgáló félév valamennyi tantárgyi érdemjegye eléri legalább az elégségest,

 • nem rendelkezik igazolatlan hiányzással,

 • egyéb ösztöndíjban nem részesül.

Az elbírálás során előnyt jelent a helyi közösség számára értéket képviselő területen végzett tevékenység, a tanuló közösségi munkája.

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatra gyermekét saját háztartásában nevelő szülő vagy törvényes képviselő (gondviselő) nevezheti be. A pályázatot az aláírt pályázati űrlappal és a csatolandó mellékletekkel együtt személyesen vagy postai úton a tanuló oktatási intézményének igazgatójához kell papír alapon benyújtania.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 22., 16:00 óra.

 

A pályázat mellékleteként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

 • tanulói jogviszony-igazolás,

 • tanulmányi eredmény igazolása (az iskola által hitelesített másolat a 2017/2018-as tanév I. féléves bizonyítványáról),

 • igazolás a hiányzásokról a 2017/2018-as tanév I. félévére vonatkozóan,

 • iskolai igazolást arról, hogy a pályázat benyújtásának időpontjáig a 2017/2018. tanévben a tanuló nem rendelkezik igazolatlan hiányzással,

 • a tanuló hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét alátámasztó igazolás,

 • állandó vagy tartózkodási lakóhely igazolása,

 • a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlapot.

 

A pályázati adatlap a pályázat mellékleteivel együtt érvényes. Az előző pontban megjelölt valamely dokumentum hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Hiánypótlásra 2018. május 31-éig van lehetőség.

 

Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az ösztöndíj-programból pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával:

 • hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati adatlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje,

 • hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje

 • hozzájárul ahhoz, hogy a köznevelési intézmény tanulói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,

 • hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainkat az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

 

A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az intézmények vezetőségének rangsorolását követően Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el 2018. június 30-áig.

Az ösztöndíj-programban résztvevő oktatási intézmények által felállított háromtagú döntőbizottság a formai ellenőrzés során vélt hiányosságok esetén a pályázókat hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás határideje valamennyi pályázó esetében – a hiánypótlási felszólítás megtételének időpontjától függetlenül – egységesen 2018. május 31.

 

Az intézmények döntőbizottságai a tartalmilag és formailag megfelelőnek minősített pályázati jelentkezések vonatkozásában rangsort állít fel a beérkezett pályázatok között.

A pályázatok elbírálása és a rangsor felállítása jelen felhívás, „A pályázók köre” című pontjában részletezett szempontjai, továbbá Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete által ………..számú határozattal elfogadott Szabályzata alapján történik. Az intézmények által felállított rangsorjavaslatok alapján az ösztöndíj odaítéléséről Dombóvár Város Képviselő-testülete dönt.

 

A pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőt, azaz 2018. május 22., 16:00 órát követően beérkezett pályázat alapján ösztöndíj nem adható.

 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről.

 

Értesítés a pályázati döntésről

Az ösztöndíj odaítéléséről a tanuló törvényes képviselőjét a pályázati adatlapon megadott módon – elektronikusan vagy postai úton – a tanuló oktatási intézménye értesíti.

 

Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó tanulói jogviszonya a 2017/2018-as tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó tanulói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív tanulója Dombóvár város területén található alapfokú vagy középfokú köznevelési intézménynek, ott tanulói jogviszonnyal rendelkezik.

 

Az ösztöndíj-program kezdete 2018. július hónap, időtartama 20 hónap.

 

Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj folyósítása egy összegben történik meg 2018. augusztus hónapban. Az ösztöndíj mértéke 20.000,-Ft/ tanuló.

 

Az ösztöndíjat az önkormányzat folyósítja a tanuló szülőjének/ törvényes képviselőjének/ gondviselőjének.

 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó-és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli.

 

A pályázók értesítési kötelezettségei, a visszafizetés szabályai

Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító önkormányzatot. Az értesítési kötelezettséget a tanuló szülője/ törvényes képviselője/ gondviselője 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

 • tanulmányok halasztása,

 • tanulmányok helyének megváltozása,

 • tanulmányi státusz változása,

 • személyes adatainak változása.

 

Az ösztöndíjas törvényes képviselője 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító önkormányzat részére visszafizetni.

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abba az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

 

A nyertes pályázókkal támogatási szerződés megkötésére kerül sor.

 

Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs és pénzkezelési feladatokat Dombóvár Város Önkormányzata látja el.

 

Az önkormányzat elérhetősége:

 

DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

+36 74 564-564

onkormanyzat@dombovar.hu


2018 MÁJ 02 09:46:18/