Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi önkormányzati bérlakást


1. Dombóvár, Pannónia út 7. IV/2. szám alatti lakás:

A bérlemény általános adatai:

 • komfortfokozat: összkomfortos 
 • alapterület: 29 m², 1 szoba
 • bérleti díj: 13.660,- Ft/ hó
 • lakáskezelői alapdíj: 600,- Ft/hó

A Dombóvár, Pannónia út 7. szám alatti ingatlan energetikai tanúsítványszáma: -00383757


2. Kaposszekcső, Liget ltp. 5/C. I/3. szám alatti lakás:

A bérlemény általános adatai:

 • komfortfokozat: összkomfortos 
 • alapterület: 55 m², 2 szoba
 • bérleti díj: 23.050,- Ft/ hó
 • lakáskezelői alapdíj: 600,- Ft/hó

 

Pályázatot nyújthat be, aki

 • a pályázati feltételeket elfogadja,
 • bérlakással kapcsolatos hátralékos tartozása nincs az önkormányzat felé, és
 • a lakást együtt használni kívánó személyek vonatkozásában az egy főre jutó jövedelem eléri az adott lakás havi bérleti díjának a 300 %-át, a kaposszekcsői lakás tekintetében 150%-át.

 

A pályázat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) sz. rendelet 2. sz. függelékében meghatározott nyomtatványon nyújtható be. A pályázathoz csatolni kell a lakást együtt használni kívánó személyeknek a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolását, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és adóigazolvány másolatát.


A pályázati adatlap átvehető és tájékoztatás kérhető:

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán (Dombóvár, Kinizsi u. 37., tel.: 74/565-555) illetve letölthető a

http://www.dombovar.hu/media/files/Lakasberletekrol_33_2017.pdf linken. 


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 20. (szerda) 16 óra

 

A pályázatokat „Lakáspályázat” jeligével és a megpályázott lakás címének megjelölésével ellátott, zárt borítékban a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal (Dombóvár, Szabadság u. 18.) Tóth Tímea szociális igazgatási ügyintézőhöz kérjük eljuttatni!


A pályázatok a benyújtási határidőt követő Lakhatási Tanácsadó Testület ülésén kerülnek elbírálásra.

A pályázat eredményéről a pályázat nyertese haladéktalanul, a többi pályázó 10 napon belül írásban kap értesítést.


A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

 • lakhatási körülmények
 • jövedelmi viszonyok
 • gyermekek száma
 • együtt lakók száma
 • korábban benyújtott pályázatok eredménye,
 • család összetétele
 • közszolgáltatók igazolása arról, hogy a pályázó és családja által lakott ingatlan vonatkozásában nem áll fenn közüzemi tartozás.

 

Egyéb feltételek:

 • Bérbeadás időtartama: 1 év,a mennyiben a bérlő a lakásbérleti jogviszony rendeletben előírt feltételeinek az 1 év letelte után továbbra is megfelel, szerződése további 4 évre meghosszabbítható.
 • A házastársak, illetve a legalább egy éve igazoltan élettársként együtt élők, mint bérlőtársak igénylésüket csak együttesen nyújthatják be.
 • Nem jogosult bérlakás használatára az, aki a lakásbérleti jogát valótlan adatok közlése, vagy megtévesztés következtében nyerte el.
 • A bérleti jog másra át nem ruházható, bérbe nem adható. 
 • Tájékoztatom arról, hogy sikeres pályázat esetén a szerződéskötést követően köteles dr. Visegrádi Ágnes dombóvári közjegyző előtt aláírni a végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződést, valamint az adott lakásra vonatkozó kiköltözési nyilatkozatot. A szerződés közjegyzői okiratba foglalásának díját a bérleti jogot nyert pályázónak kell megfizetnie.

Amennyiben a közjegyzői okirat aláírása az Ön mulasztása miatt a szerződéskötést követő 15 napon belül nem történik meg, a szerződés a lakás bérletére vonatkozó jogosultságát elveszti.

 

A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadásának biztosítékául a kijelölt bérlő három havi lakbérrel azonos összegű óvadék megfizetésére köteles.

 

A lakás a pályázat összeállítását megelőzően megtekinthető, az erre vonatkozó igényeket kérjük előzetesen bejelenteni!

Időpont-egyeztetetés:

 • személyesen: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. irodájában (Kinizsi u. 37.), vagy
 • telefonon: 74/565-555-ös telefonszámon

 

Figyelem! Kizárólag a megfelelően kitöltött, a szükséges mellékletekkel ellátott és a határidőig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra!


2017 DEC 06 14:03:50/