Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi önkormányzati bérlakást

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi  önkormányzati bérlakást

 

1. Dombóvár, Hunyadi tér 27. II/9. szám alatti lakás:

A bérlemény általános adatai:

- komfortfokozat: összkomfortos

- alapterület: 63 m², 3 szoba

- bérleti díj: 36.060,- Ft/ hó

- lakáskezelői alapdíj: 600,- Ft/hó


A Dombóvár, Hunyadi tér 27. II/9. szám alatti lakás energetikai tanúsítványszáma: -00165662


Pályázatot nyújthat be, aki

·        a pályázati feltételeket elfogadja,

·        bérlakással kapcsolatos hátralékos tartozása nincs az önkormányzat felé, és

·        a lakást együtt használni kívánó személyek vonatkozásában az egy főre jutó jövedelem eléri az adott lakás havi bérleti díjának a 300%-át, kaposszekcsői lakás tekintetében a 150 %-át.

 

A pályázat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) sz. rendelet 2. sz. függelékében meghatározott nyomtatványon nyújtható be. A pályázathoz csatolni kell a lakást együtt használni kívánó személyeknek a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolását, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és adóigazolvány másolatát.


A pályázati adatlap átvehető és tájékoztatás kérhető:

Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán (Dombóvár, Kinizsi u. 37., tel.: 74/565-555) illetve letölthető a

http://www.dombovar.hu/media/files/Lakasberletekrol_33_2017.pdf linken.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 29. (hétfő) 16 óra

 

A pályázatokat „Lakáspályázat” jeligével és a megpályázott lakás címének megjelölésével ellátott, zárt borítékban a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal (Dombóvár, Szabadság u. 18.) Tóth Tímea szociális igazgatási ügyintézőhöz kérjük eljuttatni!

A pályázatok a benyújtási határidőt követő Lakhatási Tanácsadó Testület ülésén kerülnek elbírálásra.

A pályázat eredményéről a pályázat nyertese haladéktalanul, a többi pályázó 10 napon belül írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

·        lakhatási körülmények

·        jövedelmi viszonyok

·        gyermekek száma

·        együtt lakók száma

·        korábban benyújtott pályázatok eredménye,

·        család összetétele

·        közszolgáltatók igazolása arról, hogy a pályázó és családja által lakott ingatlan vonatkozásában nem áll fenn közüzemi tartozás.

 

Egyéb feltételek:

·        Bérbeadás időtartama: 1 év, amennyiben a bérlő a lakásbérleti jogviszony rendeletben előírt feltételeinek az 1 év letelte után továbbra is megfelel, szerződése további 4 évre meghosszabbítható.

·        A házastársak, illetve a legalább egy éve igazoltan élettársként együtt élők, mint bérlőtársak igénylésüket csak együttesen nyújthatják be.

·        Nem jogosult bérlakás használatára az, aki a lakásbérleti jogát valótlan adatok közlése, vagy megtévesztés következtében nyerte el.

·        A bérleti jog másra át nem ruházható, bérbe nem adható.

·        Tájékoztatom arról, hogy sikeres pályázat esetén a bérbeadóval történt szerződéskötést követően köteles dr. Visegrádi Ágnes dombóvári közjegyző előtt aláírni a végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződést, valamint az adott lakásra vonatkozó kiköltözési nyilatkozatot. A szerződés közjegyzői okiratba foglalásának díját a bérleti jogot nyert pályázónak kell megfizetnie.

Amennyiben a közjegyzői okirat aláírása az Ön mulasztása miatt az bérbeadóval történt szerződéskötést követő 15 napon belül nem történik meg, a szerződés a lakás bérletére vonatkozó jogosultságát elveszti.

 

A lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő visszaadásának biztosítékául a kijelölt bérlő háromhavi lakbérrel azonos összegű óvadék megfizetésére köteles.

 

A lakás a pályázat összeállítását megelőzően megtekinthető, az erre vonatkozó igényeket kérjük előzetesen bejelenteni!

Időpont-egyeztetetés:

·        személyesen: Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. irodájában (Kinizsi u. 37.), vagy

·        telefonon: 74/565-555-ös telefonszámon

 

Figyelem! Kizárólag a megfelelően kitöltött, a szükséges mellékletekkel ellátott és a határidőig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra!


 


2018 JAN 15 13:58:00/