Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Dombóváron működő sportcélú vállalkozások tevékenységének támogatására

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Dombóváron működő sportcélú vállalkozások tevékenységének támogatására

 

1.     A pályázat célja

Dombóváron sportcélú szolgáltatást nyújtó vállalkozások működésének támogatása. Dombóvár Város Önkormányzata 5/2016 (I.29.) számú „A sportról” szóló önkormányzati rendelete értelmében kiemelt hangsúly helyez az egészségmegőrzés, az egészséges életmód, a helyi sporttevékenységek, valamint azok ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra megteremtésének támogatására és elősegítésére.

 

2.     A vállalkozások támogatásának forrása

A jelen felhívás alapján nyújtott támogatások forrásául Dombóvár Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2018. évi költségvetésében 1.000.000,- Ft forráskeretet különített el.

 

3.     A pályázók köre

Pályázatot nyújthat be minden olyan vállalkozás, amely Dombóváron sportcélú szolgáltatást nyújt a lakosság számára, sporttal és egészségmegőrzéssel foglalkozik.

Támogatásban részesíthetők köre:

 • a sportszolgáltatást nyújtó ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlan bérlője, 
 • olyan ingatlan támogatására igényelhető támogatás, mely a szolgáltatói tevékenységét Dombóváron végzi

 

4.     A támogatás formája

A támogatás formája a támogatási szerződésben vállalt feltételek esetén a vállalkozás által tulajdonolt vagy bérlet sportszolgáltatást biztosító ingatlan közüzemi költségeinek finanszírozásához, eszközbeszerzéshez, a sportszolgáltatást biztosító ingatlan működtetése és üzemeltetése során alkalmazott munkavállalók bér- és járulék költségéhez történő hozzájárulás. A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli hozzájárulás, mely a támogatott 2018. január 1. és 2018. december 31. között keletkező, fent részletezett költségeinek finanszírozására szolgál.

 

5.     A támogatás odaítélésére irányuló eljárás

5.1. A pályázat beadási határideje: 2018. március 14. 16 óra

A beérkezett pályázatokról a Humán Bizottság javaslata alapján a márciusi rendes ülésén dönt a Képviselő-testület.

 

5.2. A pályázat kizárólag az erre a célra kiadott, a www.dombovar.hu c. internetes honlapról letölthető pályázati adatlap maradéktalan kitöltésével és annak papír alapon 2018. március 14-én (szerda) 16 óráig a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal sportreferensének (Szabadság u. 18.) személyesen vagy postai úton történő eljuttatásával nyújtható be.

5.3. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség, a pályázat kiírójának írásos felhívása alapján az abban foglalt feltételekkel és határidőig. Pályázó a támogatási döntés ellen jogorvoslattal élhet. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 29. 

 

5.4.Az Önkormányzat hiánypótlás keretében kérheti a vállalkozást, hogy a részére

a.       közérdekű adatokat szolgáltasson,

b.      egyéb pályázati támogatásokból eredő támogatási összegekről, a pályázat keretében vállalt kötelezettségeiről, fenntartási kötelezettségeiről az önkormányzatot dokumentumokkal igazoltan tájékoztassa.

5.5.Amennyiben a Pályázó az 5.4. pontban foglaltaknak nem tesz eleget, abban az esetben az Önkormányzat, mint Támogató megtagadhatja, illetve felfüggesztheti az odaítélt támogatás folyósítását.

 

5.6.           A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a kérelmező megnevezése, adószáma, statisztikai száma, cégjegyzékszáma és a kérelmező nyilatkozata arról, hogy „A nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3§ (1) bekezdés 1.pont, b. alpontjának értelmében átlátható szervezetnek minősül.
 • a kérelmező 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,
 • a kérelmező nyilatkozatát, hogy adó-, vám-, illeték-, társadalombiztosítási vagy egyéb köztartozása nem áll fent, valamint arról, hogy hozzájárul az ezzel kapcsolatos adatok Önkormányzat által történő beszerzéséhez.
 • a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy tiltott támogatások miatt nem áll fent visszatérítési kötelezettsége
 • a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás hatálya alatt, illetőleg nem áll végelszámolás alatt,
 • a kérelmező tevékenységének rövid bemutatását, a pályázat benyújtását megelőző 2 évi gazdálkodási adatait, pénzügyi helyzetének értékelését,
 • a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók számát, 
 • a támogatásból finanszírozni kívánt dologi, személyi jellegű kiadások bemutatását,
 • a kérelmező nyilatkozatát arról, mely szerint elfogadja, hogy a támogatási szerződésben szabályozott kötelezettségei megsértése esetén a nyújtott támogatásokat köteles az Önkormányzat számára kamattal növelt összegben visszafizetni,

 

6.      A pályázatra vonatkozó egyéb szabályok

6.1. Az alábbi vállalkozások nyújthatnak be pályázatot

a.       Dombóvár területén sportszolgáltatást nyújtó ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlan bérlője

b.      az a kérelmező, mely sportcélú tevékenységét Dombóváron végzi

 

6.2 Nem nyújthatnak be pályázatot:

a.       a pártok, párt által alapított gazdasági társaság, párt részvételével létrehozott gazdasági érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek, az egyházak, a közalapítványok, közhasznú társaságok, civil szervezetek

b.      azok a vállalkozások, amelyek a pályázat benyújtásának határidejéig nem nyújtottak be elszámolást bármely, korábban az Önkormányzattól kapott támogatásról.

 

6.3 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely

a.       a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták;

b.      az a) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;

c.       a szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok vagy  a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;

d.      aki jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban.

 

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntési napjától számított tíz évig megőrizni és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.

 

7.      A támogatási szerződés

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás felhasználásának célját és határidejét, a támogatás teljesítésének módját, a támogatás elszámolásának módját és határidejét, valamint az elszámolás felhasználása ellenőrzésének módját és határidejét.


8.      A támogatás folyósítása

A támogatás bankszámlára utalása a támogatási szerződés szerint egy összegben vagy ütemezve történik a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően.


10. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint, a támogatási szerződés mellékletét képező szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásával kötelesek számot adni. A beszámoló benyújtásának végső határideje a támogatási szerződésben kerül megállapításra. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája dönt.

Amennyiben a gazdasági társaság a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, a támogatást, illetve annak fel nem használt részét azonnal vissza kell fizetnie.


Leölthető:

Pályázati adatlap

 

 

Dombóvár, 2018. február 9.

Szabó Loránd

polgármester

 

 

 

 


2018 FEB 22 19:44:53/