Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Iroda

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) határozza meg a magyar környezetpolitika célkitűzéseit és cselekvési irányait. A törvény kiemelt jelentőséget tulajdonít az ember és környezete harmonikus kapcsolatának, valamint, a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítására.

 A Kvtv. 46. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

 A törvényi előírásnak eleget téve Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évről évre megtárgyalja a város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót.

 A Képviselő-testület 17/2017. (I.26.) Kt. határozatával fogadta el Dombóvár város 2015. évi környezeti állapotáról szóló tájékoztatót, amely részletesen leírva mutatta be a várost, valamint az egyes vizsgált területeket. Arra tekintettel, hogy az évről évre tárgyalt beszámoló ne ismétlés legyen, ezen évtől kezdődően, a 2015. évi tájékoztató adatait alapul véve, az aktuális évi beszámoló csak a változásokat, újdonságokat mutatja be, azon területekről, amelyekben nem történt változás (táji és természeti adottságok, a felszíni és felszín alatti vizek, a környezeti zaj- és rezgésvédelem), arról nem ejtünk szót.

  

1.    KÖZLEKEDÉS

1.1 Közúti közlekedés

 A korábbi vizsgálatok és becslések alapján is a közlekedés - ezen belül is különösen a közúti közlekedés - a legmeghatározóbb szennyező forrás. A felmérések és az adatok alapján, Dombóváron szinte minden harmadik lakos rendelkezik gépjárművel, ami jelentős környezeti terhet jelent. Dombóváron 2016-ban 5.919 darab személygépjármű, illetve 690 darab tehergépjármű volt nyilvántartva. 2017-ben ez a szám már 6.124, illetve 728 darabra nőtt. A motorizáció emelkedése, ahogy a megyében és a régióban, úgy városunkban is megfigyelhető. A gépjárművek átlag életkora azonban az évek során jelentősen megemelkedett.

 

1.2. Közösségi közlekedés

 A Dombóvári járás településein a kötött pályás közösségi közlekedés fejlettnek mondható, erre épül rá egy gyengébb, de az országos átlaghoz képest megfelelő szolgáltatási színvonalú autóbuszos helyközi közlekedés.

Dombóváron jelenleg 4 alacsonypadlós autóbusz közlekedik, melyeknek átlagéletkora körülbelül 10 év.

 

1.3. Kerékpáros közlekedés

 A városban lévő útfelületek a legtöbb helyen jól kerékpározhatóak. A városban jelentős a kerékpáros forgalom, így a hálózat további fejlesztése szükséges és indokolt, ezért az elkövetkező években a települést érintő kerékpárút-hálózat bővítés valósul meg. Dombóvár Város Önkormányzata 2016-ban 6. alkalommal nyerte el a Kerékpárbarát Település díjat. A címet olyan önkormányzatok kapják, akik a kerékpárt, mint közlekedési és szabadidős eszközt népszerűsítik, valamint a megfelelő infrastruktúra kialakításával, szemléletformálással igyekeznek biztosítani a biztonságos közlekedés feltételeit.

 

1.4. Balesetek és közlekedésbiztonság

 A Dombóvári Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolója alapján a baleseti helyzet Dombóváron nem változott. 2016-ban 1 halálos közúti közlekedési baleset történt, míg 2017-ben is 1 halálos baleset következett be.

2016. évben 19 súlyos, illetve 28 könnyű sérüléssel járó baleset történt, míg 2017-ben 21 súlyos és 29 könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset történt. Összességében 2 súlyos sérüléssel járó balesettel volt több, de a halálos kimenetelű balesetek száma nem változott, 1 haláleset következett be a balesetek során.

 A Dombóvári Rendőrkapitányság illetékességi területén a közlekedésbiztonság helyzete stabilizálódott, a halálos balesetek számának csökkenése a korábbi időszakhoz viszonyítva jó eredménynek tekinthető, továbbá az ittasan okozott balesetek aránya jóval alacsonyabb (3,9 %), mint a korábbi évek mutatói.

 

2.    LEVEGŐMINŐSÉG

A környezetvédelem egyik legfontosabb feladata a levegőtisztaság-védelem, hiszen a légszennyezés közvetlenül hat az ember egészségére, befolyásolja a környezet más elemeinek állapotát is.

 A városban az elmúlt egy évben nem volt nagyobb mértékű építkezés vagy útépítés, amely nagy porterheléssel járt volna.

 A levegőminőség helyzetét szintén jelentősen befolyásolja a városban használt gépjárműállomány átlagéletkora. Dombóvár NO2kibocsátása 2017-ben, az előző évekhez hasonlóan jó. A koncentráció csökkenő jellegű az előző évekhez képest, amely annak tudható be, hogy egyre több, új, környezetkímélőbb gépjárművet használnak a lakosok.

 Gunaras gyógyhellyé minősítésének folyamata keretében a településrész levegőminőségi vizsgálata során egy mérőponton, évszakonként kéthetes mérési ciklusban végzett légszennyezettségi vizsgálatok (nitrogén-monoxid, a nitrogén-dioxid, a nitrogén-oxidok, a kén-dioxid, szén-monoxid, illetve az ózon) eredményei határérték alattiaknak bizonyultak.

A fentiek alapján a 74/1999. (XII. 25.) EüM rendeletben meghatározott, a gyógyítás zavartalanságát és a betegek nyugalmát biztosító, kiemelten védett területre előírt levegőtisztaság teljesül Dombóvár város vizsgált település részén, Gunarason.

 

 3.    HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

 Az előző évekhez képest mind a lakosság, mind a vállalkozások, intézmények körében keletkezett települési szilárd hulladék mennyiségének csökkenése figyelhető meg. Ez összefüggésben áll a népesség fogyásával. Ezzel párhuzamosan viszont a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége jelentősen nő, amely nagyon pozitív változás a lakosság környezettudatos szemléletében.

 

4.    IVÓVÍZELLÁTÁS

 A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: DRV Zrt.) Dombóváron szolgáltatott összes víz mennyisége 2016. évhez képest 2017. évben kis mértékben emelkedett (1,318 millió m3-ről 1,335 millió m3-re), és szintén minimálisan emelkedett az előző évhez képest (9.389 db lakásról 9.431 darabra) a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma.

 

 5.    SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

 5.1. Csatornahálózat

 A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások száma a 2016. évi 7.889 darabhoz képest 2017-ben 7.929 darabra nőtt. Ezzel párhuzamosan a háztartásokból a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba elvezetett szennyvíz mennyisége is nőtt, 527 ezer m3-ről 538 ezer m3-re.

 

5.2. A tisztított szennyvíz minőségi követelményei

 2017-ben az átlagosan megtisztított vízmennyiség 2930 m3/nap volt, ez évi mennyiségben 1.070.000 m3, melyből 16.760 m3 volt a tengelyen beszállított ún. szippantott szennyvíz.

  

6.    KÖRNYEZETBIZTONSÁG

 A 2017. évben jelentős mértékű káresemény nem fordult elő, így ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele sem vált szükségessé.

 

 7.    TERMÉSZETVÉDELEM, „ZÖLD INTÉZMÉNYEK”

 7.1 Természetvédelem

 Dombóvár és környéke 2016 tavaszán, 14 település összefogásával egy natúrpark létrehozását tűzte ki célul. A natúrparki címpályázat feltétele a Kapos-hegyháti Natúrpark megalapozó szakmai háttértanulmányának elkészítése és a natúrpark munkaszervezetének a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesületnek a megalapítása volt. 2016 őszére ez a két célkitűzés teljesült.

A natúrpark legfontosabb célkitűzései 4 pilléren nyugszanak, melyek a természeti és épített örökségek védelme, környezettudatos nevelés, valamint gazdaság- és turizmusfejlesztés a térségben. Fontos, hogy a kezdeményezés erősíti a 14 település és lakosainak összefogását.

A természet védelme és a klímavédelem természetesen kiemelt helyet foglal el a natúrpark prioritásai között. Már korábban is szerveződtek akciók, közös túrák, melyek célja, hogy minden településre eljussanak a szemléletformáló kezdeményezések.

 

 7.2 „Zöld intézmények”

 „Zöld intézményeink” közé tartozik a Dombóvári Szivárvány Óvoda, a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bezerédj Amália Óvodai Tagintézménye, a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Dombóvári József Attila Általános Iskola is.

Az intézmények minden évben aktív résztvevői a nemzetközi világnapok (Víz világnapja, Takarékossági világnap, Állatok világnapja) városi rendezvényeinek, illetve az intézmények falain belül is rendkívül aktívak a pedagógusok, nevelők és a diákok. A közösség tagjai minden évben öko-túrákon vesznek részt, melyeken a környezetvédelemmel és az öko-életmóddal ismerkednek meg. Időnként virágosítják, kitakarítják intézményeiket és közvetlen környezetét. A hulladékgyűjtések során szintén jeleskednek, hiszen külön gyűjtik a kommunális, illetve a szelektív hulladékot, továbbá minden évben lelkesen gyűjtenek papírt és a műanyag PET palackokat.

 

8.    BÍRSÁGOK

 A 2017. évben Dombóvár Város Önkormányzata közigazgatási bírságból 190.000,- Ft, míg hulladékgazdálkodási bírságból 263.000,- Ft bevételre tett szert.

 

9.    VÁROSI RENDEZVÉNYEK

 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 493/2016. (XII. 15.) Kt. határozatával fogadta el a város 2017. évi rendezvény naptárát, melyben az alábbi, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos rendezvények szerepeltek és kerültek megtartásra:

 

2017. február 27.: Téltemető túra

2017. március 22.: Víz Világnapja

2017. április 11.: Városkerülő gyalogtúra

2017. április 22.: Föld Világnapja

2017. szeptember 22.: Autómentes Nap

2017. szeptember 22.: Takarítási Világnap

2017. október 21.: Földünkért Világnap

 


2018 DEC 06 10:05:21/