A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet aljegyző munkakör betöltésére.

 

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

 

munkakörének betöltésére, határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 

                       

Feladatok:

 • A jegyző munkájának segítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, akadályoztatása esetén a teljes körű helyettesítése.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök

 • A jegyző, illetőleg a Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok ellátása.

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A jogviszony létesítésének feltétele (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 247. § (1) bekezdése alapján):

 • igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

 • Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

 • Magyar állampolgárság.

 • Cselekvőképesség.

 • Büntetlen előélet.

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata. 
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával. 
 • A pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzeléseit. 
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll. 
 • Közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása.

A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy:

 • nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, 
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és 
 • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.  

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Péter, jegyző nyújt, a 74/564-510-es telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának módja: A legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően, az Mötv. 82. §-a, illetőleg a Közös Önkormányzat létrehozásáról szóló megállapodás 3.2.2. pontja alapján az aljegyzőt – a jegyző javaslatára – Dombóvár Város Polgármestere nevezi ki, azzal, hogy az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.  

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „aljegyző”.

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén hat hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.dombovar.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

 

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Dombóvár, 2018. május 7.

 

 

dr. Szabó Péter

jegyző


2018 MÁJ 08 13:29:29/