A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Hatósági Iroda irodavezetői munkakör betöltésére

 

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Iroda irodavezetői

 

munkakörének betöltésére, határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.


A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól. A vezetői megbízását a jegyzőtől kapja a Kttv-ben osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői besorolással.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A Hatósági Iroda vezetése, irányítása és ellenőrzése a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint. Kiemelten: 
 • Gondoskodik az iroda feladatkörébe tartozó szakmai anyagok előkészítéséről, felelős azok szakmai megalapozottságáért, törvényességéért. 
 • Felelős a jogszerű és szakszerű ügyintézésért, a szabályszerű ügyiratkezelés megvalósításáért. 
 • Összehangolja az iroda dolgozóinak munkáját, megállapítja a munkamegosztás rendjét, előkészíti a munkaköri leírásokat és gondoskodik aktualizálásáról. 
 • Felelősséggel tartozik az Iroda ügyfélfogadási és munkarendjének betartásáért. 
 • Részt vesz a képviselő-testület és bizottságok munkájában.

Az Iroda főbb feladatai:

 • adóügyi feladatok,
 • szociális igazgatási feladatok,
 • anyakönyvi igazgatási feladatok, 
 • birtokvédelmi ügyek, 
 • kereskedelmi hatósági feladatok, 
 • szálláshelyekkel kapcsolatos hatósági ügyek, 
 • zenés, táncos rendezvények engedélyezési ügyei, 
 • termőföldre vonatkozó jegyzői feladatok, 
 • lakcímmel kapcsolatos feladatok, 
 • talált dolgok ügyeinek intézése, 
 • közérdekű munkával kapcsolatos feladatok.

 Az irányítása alá tartozók létszáma: kb.15-16 fő

 

Szükséges iskolai végzettség (a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 14. pont szerint a hatósági feladatkör ellátásához szükséges szakképesítés):

I. besorolási osztályban:

 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, gazdaságtudományi bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerezett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági közszolgálati, jogi szakképesítés.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú iskolai végzettség. 
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga (vagy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kinevezésétől számított két éven belül megszerzi (Kttv. 129. § (3) bek.)).
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata. 
 • A pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzeléseit. 
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával. 
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll. 

  A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy:

 • nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, 
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és 
 • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Péter, jegyző nyújt, a 74/564-510-es telefonszámon.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.


A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „Hatósági Iroda, Irodavezető”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról a munkáltató dönt. A vezetői kinevezéshez a polgármester egyetértése szükséges.

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén hat hónap próbaidőt köt ki.


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.


A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.dombovar.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Dombóvár, 2018. május 9.

 

 

dr. Szabó Péter

jegyző


2018 MÁJ 16 11:51:32/