A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Városüzemeltetési Iroda irodavezetői munkakör betöltésére

 

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

Városüzemeltetési Iroda irodavezetői

 

munkakörének betöltésére, határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól. A vezetői megbízását a jegyzőtől kapja a Kttv-ben osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői besorolással.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A Városüzemeltetési Iroda vezetése, irányítása és ellenőrzése a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint. Kiemelten: 
 • Gondoskodik az iroda feladatkörébe tartozó szakmai anyagok előkészítéséről, felelős azok szakmai megalapozottságáért, törvényességéért. 
 • Felelős a jogszerű és szakszerű ügyintézésért, a szabályszerű ügyiratkezelés megvalósításáért. 
 • Összehangolja az iroda dolgozóinak munkáját, megállapítja a munkamegosztás rendjét, előkészíti a munkaköri leírásokat és gondoskodik aktualizálásáról. 
 • Felelősséggel tartozik az Iroda ügyfélfogadási és munkarendjének betartásáért. 
 • Részt vesz a képviselő-testületi és bizottságok munkájában.

  Az Iroda főbb feladatai:

 • önkormányzati beruházások, felújítások,
 • helyi tömegközlekedés, 
 • csapadékvíz-elvezetés, ár-belvízvédelmi ügyek, közművekkel kapcsolatos feladatok, vízügyi hatósági feladatok,
 • településrendezési feladatok, 
 • kommunális, köztisztasági feladatok, temetők fenntartása, 
 • közterületek, és ingatlanok rendje; közterület-felügyelet; közterület-használat,
 • környezet- és természetvédelmi feladatok, fakivágási ügyek,
 • útkezelési, útügyi igazgatási feladatok,
 • tűz- és balesetvédelmi feladatok,
 • mezőgazdasági, állattartási, állategészségügyi feladatok, vadkárügyek, 
 • közvilágítási feladatok, 
 • építésügyi hatósági feladatok,
 • vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok.

 

 Az irányítása alá tartozók létszáma: kb.13-15 fő

 

Szükséges iskolai végzettség (a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 20. pont szerint a gazdasági és üzemeltetési feladatkör, illetőleg a 32. pont szerint település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör ellátásához szükséges szakképesítés):

I. besorolási osztályban:

 • Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség; gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú iskolai végzettség.
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga (vagy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy kinevezésétől számított két éven belül megszerzi (Kttv. 129. § (3) bek.)).
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata. 
 • A pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzeléseit. 
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával. 
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll. 
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: 
 • nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, 
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és 
 • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Péter, jegyző nyújt, a 74/564-510-es telefonszámon.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „Városüzemeltetési Iroda, Irodavezető”.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról a munkáltató dönt. A vezetői kinevezéshez a polgármester egyetértése szükséges.

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén hat hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.dombovar.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

 

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Dombóvár, 2018. május 7.

 

 

dr. Szabó Péter

jegyző

                   

 

                 

 

 


2018 MÁJ 08 15:24:16/