A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet

közösségi koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű munkakört betöltő közalkalmazott tartós távollétig tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kinizsi utca 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás ellátási területén (Dombóvár, Szakcs, Várong, Lápafő) pszichiátriai betegek közösségi ellátásának és a szenvedélybetegek közösségi ellátásának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

-          Főiskola, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. mellékletében előírt végzettség és szakképzettség (felsőfokú képesítés, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, pszichiáter, mentálhigiénikus, okleveles pszichológus).

-          Szociális területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat.

-          Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

-          Büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

-          Kiváló szintű empátia, kommunikációs- és szervező készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          szakmai önéletrajz (europass),

-          motivációs levél,

-          iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata,

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

-          szakmai gyakorlat igazolása,

-          a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázó nem áll a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt,

-          a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pandur Csilla nyújt, a 06-74-565-107/119 mellék telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-          Postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Arany János tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 304/2017., valamint a munkakör megnevezését: közösségi koordinátor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-          www.dombovar.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 21.


2017 AUG 21 11:36:25/