A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. 
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
közterület-felügyelő
munkatársat keres határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével.


Feladatok:
 • Illetékességi területén a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének vizsgálata.
 • A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által előírt tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, illetve szankcionálása ( pl.: tiltott helyen, zöldterületen parkoló gépjárművek).
 • Közreműködés a közterület, az épített- és a természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében.
 • Közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében (parkfenntartás, kézi hó-eltakarítás, stb.).
 • Fellép a szabálytalan kutyasétáltatás észlelésekor.
 • Közreműködés az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás igénybe vétele szabályosságának ellenőrzésében.
 • Közreműködés a rendezvények helyszínének biztosításában. 
 • Elkészíti a munkakörébe tartozó statisztikákat.


Szükséges iskolai végzettség: (a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 30. pont szerint a közterület-felügyelő feladatkör ellátásához szükséges szakképesítés):

I. besorolási osztályban:
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés. 
II. besorolási osztályban: 
 • Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 
                  
Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 • jogosítvány megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata. 
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének bemutatásával. 
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll. 
 • Vezetői engedély másolata.
A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: 
 • nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, 
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és 
 • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szemes Ádám, aljegyző, irodavezető nyújt, a 74/564-586-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „közterület-felügyelő”. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról az irodavezető javaslatának figyelembe vételével a munkáltató dönt.

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.dombovar.hu

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet. 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. 

Dombóvár, 2018. november 10.dr. Szabó Péter
jegyző
2018 NOV 14 09:28:15/