A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet projektmenedzser munkakör betöltésére.


A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

projektmenedzser

munkatársat keres határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 

Feladatok:

 • Benyújtott pályázatok dokumentálása, nyilvántartása. 
 • Az elnyert pályázatok végrehajtása, utógondozása, valamennyi közérdekű adat nyilvánossá tétele, többek között: 
 • a projektek megvalósításának koordinálása, ellenőrzése (külső-belső),
 • a projekt előrehaladásának, a határidők betartásának nyomon követése, szükséges módosítások kezdeményezése, 
 • kapcsolattartás a pályázatban érintett személyekkel, szervezetekkel, valamint részükre adatszolgáltatás nyújtása, 
 • részvétel a projekt-előrehaladási jelentések, beszámolók készítésében, 
 • projektek eredeti iratanyagának papíralapú nyilvántartása, dokumentálása, és elektronikus rendszerezése, 
 • időszakos és eseti projektértekezletek előkészítése, emlékeztetők készítése, 
 • a pályázatok ellenőrzéséhez, a pályázatokkal kapcsolatos adatkérésekhez kapcsolódó feladatok.

 

Szükséges iskolai végzettség:

 • (a29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 24. pont szerint, koordinációs feladatkör ellátásához szükséges szakképesítés):

I. besorolási osztályban:

 • felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi, műszaki, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség.

II. besorolási osztályban:

 • középiskolai végzettség.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata. 
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének bemutatásával. 
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll. 
  A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: 
 • nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, 
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és 
 • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 25.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ilia Anita, irodavezető nyújt, a 74/564-502-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „projektmenedzser”.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról a polgármester és az irodavezető javaslatának figyelembe vételével a munkáltató dönt.

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.dombovar.hu

 

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Dombóvár, 2018. október 1.

 

 

 

dr. Szabó Péter

jegyző

 

 

 


2018 OKT 03 14:41:13/