A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet titkársági ügyintéző munkakör betöltésére. 
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
titkársági ügyintéző 
munkatársat keres határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

                      
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Feladatok:
 • Titkársági feladatok ellátása. 
 • Ügyintézők munkájának segítése.
 • Nyilvántartások vezetése, szerződések előkészítése. 
 • Változások bejelentése közüzemi szolgáltatók felé. 
 • Statisztikai jelentések, adatszolgáltatások végzése. 

Szükséges iskolai végzettség: (a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 27. titkársági feladatkör ellátásához szükséges szakképesítés):

I. besorolási osztályban:
 • felsőoktatásban szerezett szakképzettség (elsősorban közszolgálati, jogi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógus szakképzettség)
II. besorolási osztályban: 
 • középiskolai végzettség. 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 
                  
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata. 
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával. 
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll. 
A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy: 
 • nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, 
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és 
 • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.    

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szemes Ádám, aljegyző, irodavezető nyújt, a 74/564-586-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „titkársági ügyintéző”. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról az irodavezető javaslatának figyelembe vételével a munkáltató dönt. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén hat hónap próbaidőt köt ki. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.dombovar.hu

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet. 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. 

Dombóvár, 2018. november 10.  


dr. Szabó Péter
jegyző


2018 NOV 14 09:33:53/