Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

igazgató (magasabb vezető)

beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A betöltendő munkakör: gazdasági főelőadó.

A vezetői megbízás időtartama: a megbízás határozott időre, 1 évre szól.

A munkavégzés helye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetése. Az intézmény alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szerv, az irányító szerv döntése szerint ellátja egyes gazdasági szervezettel nem rendelkező, hozzárendelt költségvetési szervek tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) a) pontja szerinti feladatokat a költségvetési szervekkel kötött, a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodásokban foglaltak szerint. Az intézmény közreműködik az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti védőnői ellátás, mint a települési önkormányzati feladat biztosításában, valamint ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-a szerinti intézményi és szünidei gyermekétkeztetési feladatokat Dombóváron.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V.12.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-         büntetlen előélet, cselekvőképesség, a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

-         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

-         felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett

-        okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés,

-        vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,

-         a pályázónak szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

-         az intézményben felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez kötött munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez kötött munkakörben, teljes munkaidőben, határozatlan időre kinevezhető,

-         vagyonnyilatkozat-tételi eljárás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-         gazdaságtudományok területén szerzett felsőfokú képzettség és szakképzettség,

-         számviteli, pénzügyi szoftverismeret,

-         vezető, magasabb vezető beosztásban szerzett gyakorlat,

-         konyhák üzemeltetésében szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

-         motivációs levél,

-         az intézmény vezetésére vonatkozó program,

-         iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata,

-         a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély másolata,

-         szakmai gyakorlat igazolása,

-         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

-         nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró gondokság alatt,

-         nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,

-         nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a jogszabályban, valamint a pályázati felhívásban meghatározott véleményezők részére a pályázati anyaga tartalmának megismeréséhez,

-         nyilatkozat, hogy a pályázó a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

-         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. január 1-je.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 12.

A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb információt dr. Farkas-Szabó András nyújt a 74/564-514-es telefonszámon vagy a farkasa@dombovar.hu  e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtásának módja személyesen vagy postai úton Dombóvár város polgármesterének a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.) történő megküldésével. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő I./494/2018. azonosító számot, a munkakör (igazgató) megnevezését, valamint a következőt: „Postázóban nem bontható fel!”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat az előkészítő bizottság véleményezi, ennek keretében a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül meghallgatja. Az előkészítő bizottság véleménye alapján, valamint a pályázók bizottsági és képviselő-testületi meghallgatását követően az érvényes pályázatokat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el és dönt a magasabb vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

-       A Közszféra Állásportálja (kozigallas.gov.hu)

-        www.dombovar.hu

-        7200 – Egy szabad város lapja című közéleti lap

 

Dombóvár Város Önkormányzata

2018 OKT 15 09:54:00/