Dombóvár Város Önkormányzata

 „Projektasszisztens”

feladatkörbe munkatársat keres

határozatlan időre, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

 

Feladatok:

 • Intézi az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 és EFOP-1.5.3-16-2017-00063 kódszámú projektek projektasszisztensi feladatainak ellátását különösképpen az alábbiak vonatkozásában: 
 • a projektek ellenőrzése és a megvalósítás koordinálása, 
 • a projektek szakmai, pénzügyi állapotáról az információk eljuttatása a vezetőség felé, 
 • kapcsolattartás a pályázatban érintett személyekkel, szervezetekkel, valamint részükre adatszolgáltatás nyújtása, 
 • részvétel a projekt-előrehaladási jelentések készítésében, 
 • projektek eredeti iratanyagának papíralapú nyilvántartása és elektronikus rendszerezése, 
 • a belső/külső ellenőrzések segítése, lebonyolítása, 
 • Ellátja a benyújtott pályázatok dokumentálását, végzi azok nyilvántartását. 
 • Intézi a pályázatok ellenőrzéséhez, a pályázatokkal kapcsolatos adatkérésekhez kapcsolódó feladatokat. 
 • Projektülések összehívása, szervezése és jegyzőkönyvezés.
 • Feladata az adott projektek munkafolyamatainak koordinálása, a munkatársak segítése, a projekt feladataival kapcsolatos kommunikációs, ügyviteli és adminisztrációs tevékenységek összefogása, illetve azok végzése a projektmenedzser irányításával.
 • Követi a projekt pénzügyi vonatkozásait, alkalmanként prezentációkat készít, segíti a projektbeszámolók lebonyolítását, szükség esetén biztosítja a nagyobb eseményeken, találkozókon a vendéglátás feltételeit.
 • Dombóvár Város Önkormányzata által működtetett Tourinform működésének koordinálása, az ottani irodavezető munkájának segítése, támogatása.

 

 

Elvárások:

 • szükséges iskolai végzettség: felsőfokú végzettség, vagy középfokú végzettség és legalább 2 éves munkatapasztalat, 
 • nyelvismeret: legalább egy idegen nyelv (angol, német) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt), 
 • felhasználói szintű számítástechnikai alapismeretek,
 • jó helyismeret

 

Pályázati feltételek:

-   magyar állampolgárság,

-   cselekvőképesség,

-   büntetlen előélet.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-Szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával.

-A feltételként előírt iskolai végzettsége(ke)t, szakképesítés(eke)t tanúsító okirat(ok) másolata.

-Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás alatt, nem áll foglalkozástól eltiltás alatt vagy közalkalmazotti jogviszony).

-A pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggő – kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

 

Foglalkoztatás jellege, jogállás, illetmény:

 • A foglalkoztatás jellege: a munkakört teljes munkaidőben kell ellátni. 
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására a juttatásokra a Mt. rendelkezései az irányadóak. 
 • A jogviszony három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: Dombóvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), 
 • személyesen: Városháza, Polgármesteri és Jegyzői titkárság, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat projektasszisztensi munkakör betöltésére”.

 

A pályázat elbírálásának módja: az írásbeli pályázatok alapján – a legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően –, a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

 

A munkakör várhatóan 2018. szeptember 1-jétől tölthető be.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ilia Anita, a Polgármesteri és Jegyző Iroda irodavezetője,a 06/74/564-502-es telefonszámon nyújt.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.dombovar.hu

 

Az eredményről minden pályázót értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.  

 

 

Dombóvár, 2018. július 19.

 

 

 

 

Szabó Loránd


2018 JÚL 27 08:09:32/