Bölcsődei ellátás

Dombóvár Város Önkormányzata köteles gondoskodni a bölcsődei ellátásról. Ezt a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje biztosítja 72 férőhelyen (3 gondozási egységben és  6 csoportszobában).

A dombóvári bölcsőde elérhetőségei a Lakóhelyünk/Intézmények menüpont alatt találhatók meg.

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága hagyja jóvá. A bölcsőde nyári nyitvatartásáról szóló közlemény az Önkormányzat/Felhívások, közlemények menüpontban kerül közzétételre az óvodák éves nyitvatartási rendjére vonatkozó közleménnyel együtt.

A bölcsődei ellátásért gondozási díjat kell fizetni. A gyermek a bölcsődében igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint fizet térítési díjat. A díjak mértékéről a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezést, amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.

Óvodai ellátás

A települési önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás, melyet Dombóvár Város Önkormányzata a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár (rövid neve: Dombóvári Szivárvány Óvoda) fenntartásával biztosít. Ezen kívül további két óvoda (Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda, Margaréta Református Óvoda) működik egyházi fenntartásban. Az óvodák elérhetőségei a Lakóhelyünk/Intézmények menüpont alatt találhatók meg.

A Dombóvári Szivárvány Óvoda a bölcsődével együtt összesen négy feladatellátási hellyel rendelkezik, az intézmény az önkormányzatok közötti megállapodás szerint fogadja a kapospulai óvodásokat is.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket valamennyi dombóvári óvodába be lehet íratni az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján. A német nemzetiséghez tartozó gyermekek részére a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájában, a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodában és a Margaréta Református Óvodában van lehetőség német nemzetiségi óvodai nevelésre. A Dombóvári Szivárvány Óvoda székhelyén tanuszoda is működik, mely jelentős többletszolgáltatással járul hozzá a nevelési feladatok ellátásához.

Az önkormányzati fenntartású óvodák és a bölcsőde nyitvatartási rendje a következő:

Dombóvári Szivárvány Óvoda

Szivárvány Óvoda

(Zrínyi utca 10.)

hétfő-péntek: 6,30-17,30

Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája

(Bezerédj utca 33.)

hétfő-péntek: 6,30-17,30

Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája

(III. utca 34.)

hétfő-péntek: 6,00-17,00

Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje

(Kórház utca 35.)

hétfő-péntek: 6,00-17,00

 A nyári időszakban az egyes dombóvári óvodák Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának döntése szerinti időszakokban zárva tartanak, de az ellátás folyamatos, az időszakosan zárva tartó óvoda (tagóvoda) helyett az oda járó óvodásokat ideiglenesen másik dombóvári óvoda (tagóvoda) fogadja. Az óvodák éves nyitvatartásáról szóló közlemény az Önkormányzat/Felhívások, közlemények menüpontban kerül közzétételre az év elején, illetve ott folyamatosan év közben is elérhető.

Az óvodákba történő jelentkezés rendje és a felvételi körzetek

A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szülő - a családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek, továbbá a kötelező nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban beíratni. A beíratás elmulasztása - amennyiben a szülő másik óvodába nem íratja be gyermekét, illetve az alább részletezettek szerint nem kéri a kötelező nevelésben való részvétel alóli felmentést - szabálysértésnek minősül.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az óvodai felvétel jelentkezés, átjelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvodába a gyermek – a törvényben foglalt kivétellel – a harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Az életvitelszerű ottlakás megállapítása tekintetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (9) és (10) bekezdése irányadó. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. 

Az önkormányzati fenntartású óvoda felvételi körzete Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának döntése szerint:

A Dombóvári Szivárvány Óvoda székhelyóvodájának felvételi körzete

A Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodájának felvételi körzete

A Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájának felvételi körzete

A köznevelés információs rendszerének (KIR) felületén közterületnév  alapján is lehetőség van keresésre: Tovább a köznevelés információs rendszerére

(Egyes dombóvári közterületek több feladatellátási hely felvételi körzetébe is beletartoznak.)

A felvételről az óvoda vezetője dönt, a felvételi kérelemről hozott döntését írásban közli a szülőkkel, elutasítás esetén határozati formában. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került. Az óvodának a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az önkormányzat bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az önkormányzati fenntartású óvodákba a beiratkozásra minden év április 20-a és május 20-a közötti, Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága által megállapított időpontban kerül sor. Az önkormányzat az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal közleményt tesz közzé a honlapján, valamint kezdeményezi annak közzétételét a fenntartásában működő óvoda honlapján. Az óvodai jelentkezés rendjéről és a felvételi időpontokról szóló közlemény a honlap Önkormányzat/Felhívások, közlemények menüpontjában a felhívások között kerül közzétételre a tárgyév első negyedéve folyamán, illetve a helyi sajtóban is megjelenik a jogszabály által meghatározott határidő előtt. Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Óvodakötelesek nyilvántartása, felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében jegyzői feladat az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartása. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője figyelemmel kíséri a dombóvári lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek beíratási kötelezettségének teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A szülő az óvodai beiratkozás előtt, április 20-ig nyújthatja be kérelmét az alábbi nyomtatványon a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.


Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a nevelési év során kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét.

Értesítési kötelezettségek

Az óvoda vezetőjének értesíteni kell a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetében van. A nem települési önkormányzati fenntartású óvoda a gyermek felvételétől számított nyolc napon belül megküldi a felvett gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, anyja nevét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek. A jegyző a gyermek kötelező óvodai nevelésben való részvételi kötelezettsége alóli felmentés tárgyában hozott határozatáról, annak jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Térítési kötelezettség

Az óvodákban térítésmentes az óvodai foglalkozás és a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás, továbbá a gyermekek - rendeletben meghatározott - egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet, a sajátos nevelési igényű gyermek esetén az állapotának megfelelő ellátás. Ezen köznevelési szolgáltatásokon kívül térítésmentesen csak azok a szolgáltatások vehetők igénybe, amelyeket az önkormányzat az óvoda pedagógiai programjának jóváhagyásakor térítésmentes szolgáltatásként engedélyezett. A pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás tandíj ellenében vehető igénybe. A nem magyar állampolgár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az óvodában igénybe vett szolgáltatásért díjat köteles fizetni.

A további szabályokat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 21/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete határozza meg.

A gyermek az óvodában igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint fizet térítési díjat. A díj mértékéről a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezést, amely amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.